•  Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

 1. Obecné informace
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je společnost MARS Buildings s.r.o., IČ: 09960945, se sídlem Okrová 16, Praha 4, 142 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 345115 / MSPH (dále jen "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Adresa: Okrová 945/16, Libuš, 142 00 Praha 4
  E-mail: sales@marsbuildings.cz
  Telefon: (+420) 604 182 351
 3. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s vaší objednávkou.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 1. Právní základy a účely zpracování osobních údajů
 1. Právní základy pro zpracování osobních údajů jsou:
 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • oprávněné zájmy Správce při poskytování přímého marketingu (zejména za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v případě, že nebyla učiněna žádná objednávka nebo nebyla požadována žádná služba.
 1. Účely zpracování osobních údajů jsou:
 • vyřízení Vaší objednávky a plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při zadávání objednávky je třeba poskytnout osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky (tj. jméno, adresu, telefon a e-mail); poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy - pokud subjekt údajů osobní údaje neposkytne, není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany Správce plnit.
 • zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.
 1. Správce dodržuje automatizované individuální rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR. K takovému zpracování údajů jste udělili svůj výslovný souhlas.
 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

ÚČEL

DATA

ZDROJ

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ (ZPRACOVATELÉ)

Plnění smlouvy

Zpracování objednávky a odpověď na cenovou poptávku zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře.

Osobní údaje klientů (kontaktní údaje)

Emaily, kontakty

Formulář

Telemarketing

Subdodavatelé, poskytovatelé e-mailových služeb, cloudové služby

poskytovatelé úložišť, tištěné

dokumenty

Oprávněné zájmy

Přímý marketing (zejména za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů).

Kontaktní údaje klientů

Objednávky, kontaktní formulář, telemarketing

Poskytovatelé e-mailových služeb, poskytovatelé cloudových úložišť, subdodavatelé, webové stránky

Souhlas

Marketing a propagace webových stránek

E-maily, jména potenciálních klientů, IP adresy a další technické identifikátory

Formulář pro odběr novinek

Poskytovatelé webhostingových služeb a poskytovatelé transakčních e-mailových služeb

Souhlas

Retargeting

Po dobu až 38 měsíců: soubory cookie třetích stran, IP adresy, informace o prohlížeči a chování uživatele při prohlížení webu

Návštěvy uživatele jednotlivých

webových stránek

Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik,

Facebook Linkedin,

Twitter, Youtube)  

Souhlas

Získávání demografických údajů prostřednictvím webu

data o návštěvnosti

Soubory cookie třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi produktu a další kategorie)

Soubor cookie DoubleClick, reklamní ID systému Android, identifikátor pro

Advertisers (IFA) 

Google Analytics Lucky Orange

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • do doby odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (maximálně po dobu 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje subjektu údajů vymaže. 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodávkách zboží / služeb / zpracování plateb na základě smlouvy
 • poskytování marketingových a prodejních služeb
  • Google (USA) - chování uživatelů internetu, online reklama v síti AdWords a služba Google Analytics 
  • Seznam.cz (CZ) - Online reklama v síti Sklik 
  • Hubspot (XX) – CRM systém
  • WordPress (XX) - Systém pro správu webového obsahu
  • LinkedIn (US) – Online marketing 
  • Facebook (US) – Online marketing
  • Twitter (US) – Online marketing
  • Česká pošta (CZ) - Zasílání objednávek
  • DHL (CZ) - Zasílání objednávek 
  • UPS (CZ) – Zasílání objednávek
 1. Cookies
 1. Při návštěvě našich webových stránek zpracovává správce vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookie. Účelem tohoto zpracování je získat informace o návštěvnosti webových stránek a o tom, jak zákazníci naše webové stránky využívají.
 2. Pokud zákazník nechce dostávat soubory cookie, může všechny soubory cookie vymazat z disku svého počítače prostřednictvím nastavení prohlížeče, zakázat soubory cookie a může také povolit upozornění, která ho informují pokaždé, když se soubor cookie chystá uložit do jeho zařízení.
 1. Vaše práva
 1. Podle podmínek GDPR máte:
 • právo na přístup k vašim osobním údajům podle článku 15 GDPR.
 • právo na opravu svých osobních údajů podle článku 16 GDPR a právo požadovat od správce omezení zpracování podle článku 18 GDPR
 • právo na vymazání vašich osobních údajů podle článku 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mailovou adresu Správce uvedenou v článku III těchto Zásad ochrany osobních údajů
 1. Kromě toho máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše soukromí.
 1. Ochrana Vámi poskytnutých informací
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení svých datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k vašim osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky prostřednictvím našeho online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů, rozumíte jim a souhlasíte s nimi v plném rozsahu.
 2. Souhlas s podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů vyjádříte zaškrtnutím políčka souhlasu v našem online formuláři. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, rozumíte jim a souhlasíte s nimi v plném rozsahu.
 3. Správce si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Nové verze těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou zveřejňovány na webových stránkách Správce a zasílány na e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytli.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost dne 25.th května 2021.

V případě rozporů mezi českou a anglickou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů je rozhodující česká verze.